Regulamin

Regulamin City&Sea

Apartament - Lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.cityandsea.pl, który zostaje wynajęty przez klienta na pobyt czasowy w celach turystycznych lub wypoczynkowych.

Klient - osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny) będącego w dyspozycji City&Sea

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w obiekcie City&Sea. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

2. Ceny podane na stronie Obiektu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

a. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.

3.Umowa rezerwacji zawierana jest z operatorem systemu rezerwacji online (System Hotres obsługuje LEMONPIXEL.pl, Roman Korczyński, ul. Młyńska 12A, 58-570 Jelenia Góra, NIP: 611-227-24-45 "Operator") działającego w imieniu i na rzecz Obiektu prowadzonego przez City&Sea.

4. Ogólne warunki korzystania z lokali, stanowią nierozłączną, część umowy rezerwacji Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a City&Sea, bądź pełnomocnikiem reprezentującym City&Sea.

5. City&Sea deklaruje, że na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem, jest upoważniony z tytułu zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty.

§ 2 Rezerwacje

1. Bieżąca baza Apartamentów do krótkotrwałego turystycznego wynajmu znajduje się na stronie www.cityandsea.pl

2. Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonywać w następujący sposób:

a. on-line, poprzez stronę internetową www.cityandsea.pl

b. drogą mailową, wysyłając zgłoszenie na adres booking@cityandsea.pl

c. telefonicznie, pod numerem +48 609 235 700

3. Klient po dokonaniu rezerwacji Apartamentu on-line bądź drogą mailową otrzymuje na podany przez siebie adres elektroniczny potwierdzenie, w którym znajdują się niezbędne informacje o dokonanej rezerwacji.

4. W przypadku dokonania rezerwacji telefonicznej, potwierdzenia rezerwacji dokonuje się drogą telefoniczną. Jest to równoznaczne z zawiązaniem umowy na warunkach określonych w regulaminie.

5. Rezerwacji apartamentu dokonać można na okres co najmniej 2 dni.

6. Zdjęcia i wyposażenie lokali mieszkalnych oraz podane na stronie internetowej ceny posiadają charakter informacyjny. Aktualny stan Apartamentu jak i cena wynajmu podana zostaje w potwierdzeniu otrzymanym po dokonaniu rezerwacji lub w rozmowie telefonicznej.

7. Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje pobyt w Apartamencie określonej liczby osób ustalonej w momencie rezerwacji.

8. Po dokonaniu rezerwacji klient zobowiązany jest do wpłaty 30% wartości rezerwacji, na podany rachunek bankowy. Pozostałą część kosztów za wynajem Apartamentu Klient może zapłacić przelewem na rachunek City&Sea lub przy odbiorze kluczy.

§ 3 Zmiany oraz rezygnacje przez Klienta

1. Jakiekolwiek zmiany w rezerwacji dopuszczalne są tylko i wyłącznie za pośrednictwem pracowników City&Sea.

2. City&Sea zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.

3. W przypadku odstąpienia od umowy na dni przed datą przyjazdu, Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.

4. W sytuacji skrócenia pobytu Klientowi nie przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni w Apartamencie.

5. Bezkosztowa rezygnacja z rezerwacji jest możliwa do 14 dni przed przybyciem.

§4 Zmiany oraz rezygnacje przez City&Sea

1. W wyjątkowych sytuacjach (siły wyższej, przez co rozumie się kataklizmy przyrody, zajęcie przez jakikolwiek organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki jak i pobawienie przez dostawcę apartamentu prądu, gazu energii grzewczej lub wody, wypowiedzenie umowy przez właściciela Apartamentu) City&Sea zastrzega sobie prawo do:

a. Udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach, powierzchni oraz lokalizacji zbliżonej do zarezerwowanego Apartamentu. W przypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a City&Sea ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną.

b. Odstąpienia od umowy.

§5 Procedura pobytu Klienta

1. Klient zobowiązany jest do przekazania informacji City&Sea o planowanej godzinie przyjazdu do Apartamentu, najpóźniej na 1 dzień przed datą pojawienia się. Zawiadomienia można dokonać telefonicznie lub mailowo pod adresem booking@cityandseas.pl

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 dnia wyjazdu.

3. Bezpłatne zakwaterowanie odbywa się w godz. 15:00-20:00. Jeżeli przyjazd jest planowany w innych godzinach, Klient jest zobowiązany do powiadomienia oraz uzyskania akceptacji ze strony City&Sea oraz uiszczenia dodatkowej opłaty za przyjazd.

4. Klucze do apartamentu dostarczane są klientowi w chwili przyjazdu do apartamentu.

5. Wyjazd i zwrot kluczy zostają ustalone z pracownikiem City&Sea.

6. Klient ma obowiązek pozostawienia obiektu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.

7. Klient jest zobowiązany do korzystania z apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania jakichkolwiek elementów wyposażenia i dekoracji oraz zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy.

8. W godzinach 22:00 - 6:00 obowiązuje cisza nocna. Ponad to Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. Wszystkie zachowania zakłócające spokój mieszkańców skutkują natychmiastowym wypowiedzeniem umowy pod rygorem utraty całkowitej kwoty za pobyt w apartamencie.

9. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia Apartamentu w sytuacji jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz.

10. W momencie rażącego naruszenia zasad określonych przez regulamin, City&Sea ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i wyprowadzenia Klienta wraz z osobami towarzyszącymi z Apartamentu.

11.Klient ponosi również odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone w Apartamencie, powstałe z jego winy lub odwiedzających go gości. W takiej sytuacji City&Sea zastrzega sobie prawo do obciążenia gości kwotą równomierną do poniesionych strat oraz obciążenia karty kredytowej Klienta za owe szkody po wyjeździe.

12.Palenie w apartamentach jest surowo zabronione. Za nie przestrzeganie zakazu na klienta zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 500 złotych. Kwota ta stanowi równowartość kosztów poniesionych przez City&Sea na poczet prania zasłon i narzut w apartamencie oraz ozonowania mieszkania.

§6 Dane kontaktowe

City&Sea posługuje się następującymi danymi kontaktowymi:

Adres strony internetowej: www.cityandsea.pl

Adres poczty elektronicznej: booking@cityandsea.pl

Numer telefonu: +48 609 235 700

§7 Reklamacje

1. Klient ma możliwość skorzystania z prawa do reklamacji usługi, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest pisemnie zgłoszony wniosek osobiście lub mailowo booking@cityandsea.pl

2. City&Sea rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Zawiadomienie o decyzji rozpatrzenia reklamacji zostaje przesłana klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną.

+ 48 609 235 700